VEDTÆGTER FOR DANSK SELSKAB FOR MILJØKEMI

(Stiftet den 5. oktober 1982)

§ 1. Navn.

Selskabets navn er Dansk Selskab for Miljøkemi, sektion af Kemisk Forening.

§ 2. Formål og aktiviteter.

1. Selskabets formål er at udbrede kendskabet til kemiske stoffers forekomst, omdannelser og effekter i det eksterne og interne miljø samt at fremme dette fagområdes udviklingsmuligheder.

2. Disse formål søges opnået ved afholdelse af møder med foredrag og diskussion samt andre aktiviteter, som selskabets bestyrelse finder formålstjenlige.

3. Selskabets almindelige møder er åbne for alle medlemmer af Kemisk Forening. Bestyrelsen kan beslutte, at arrangementer af anden karakter fortrinsvis skal forbeholdes selskabets medlemmer. Møder o.l. skal ledes af et af bestyrelsen udpeget medlem af selskabet.

§ 3. Medlemmer.

1. Som medlem af selskabet kan optages enhver person, institution eller virksomhed, der er medlem af Kemisk Forening i henhold til § 3 i denne forenings love.

2. Anmodning om optagelse sendes til sekretæren for Kemisk Forening, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.

§ 4. Bestyrelsen.

1. Selskabets daglige administration varetages af en bestyrelse, der er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær samt udpeger selskabets repræsentant til Kemisk Forenings repræsentantskab.

2. Som bestyrelsesmedlem kan vælges enhver person, der enten er personligt medlem af selskabet eller, som er omfattet af et institutions-/firmamedlemsskab.

3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 3 år. Der kan maksimalt afgå 2 bestyrelsesmedlemmer pr. år. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan dog højst sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på 6 år.

4. Bestyrelsen, der har ansvaret for selskabets daglige administration og Økonomi, skal føre protokol over selskabets aktiviteter samt holde regnskab med udgifter og indtægter.

§ 5. Økonomiske forhold.

1. Ændring af medlemskontingentets størrelse fastsættes efter forhandling i Kemisk Forenings repræsentantskab og godkendes på selskabets ordinære generalforsamling.

2. Efter afslutning af hvert regnskabsår, der løber fra i. oktober til 30. september, skal bestyrelsen udarbejde et årsregnskab, hvoraf selskabets økonomiske status fremgår. Årsregnskabet skal revideres af Kemisk Forenings revisor og fremlægges til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

3. Det reviderede årsregnskab skal fremsendes til Kemisk Forenings sekretær inden den 10. oktober.

§ 6. Generalforsamling.

1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

2. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest 15. november.

3. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved annoncering i et medlemsrelevant fagblad i september samt ved udsendelse af fuldstændig dagsorden til selskabets medlemmer. Med dagsordenen skal følge et revideret regnskab for det forløbne år samt evt. forslag til emner, der skal behandles på generalforsamlingen.>Dagsorden m.v. skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning over selskabets aktiviteter
  3. Godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Forslag til behandling
  7. Eventuelt.

5. På dagsordenen skal optages ethvert forslag fra selskabets medlemmer, som er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

6. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, og beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af de i §§ 7 og 8 nævnte tilfælde. Der kan kun træffes beslutning i sager, der er opført på den udsendte dagsorden.

7. Der skal holdes skriftlig afstemning, hvis mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

8. Kun medlemmer af selskabet, der har betalt kontingent, har stemmeret. Hvert medlem incl. institutioner og virksomheder kan kun afgive én stemme pr. afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det forlanges af 1/3 af selskabets medlemmer. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

§ 7. Vedtægtsændringer.

1. Selskabets vedtægter kan ændres af en generalforsamling, der skal have dette punkt på sin dagsorden, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Kemisk Forenings repræsentantskab.

§ 8. Selskabets opløsning.

1. Opløsning af selskabet kan kun finde sted efter, at et krav herom er vedtaget med simpelt flertal på en generalforsamling, der skal have dette punkt på sin dagsorden. Beslutning om selskabets opløsning træffes derefter ved skriftlig urafstemning blandt selskabets medlemmer.

2. Opløsning af selskabet kræver, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer har afgivet stemme og, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning.

3. Ved opløsning af selskabet tilfalder selskabets ejendele og midler Kemisk Forening.

§ 9. Ikrafttrædelse.

1. Ovenstående vedtægter er godkendt af selskabets generalforsamling den 2.november 1993 og forventes godkendt på det kommende møde i Kemisk Forenings repræsentantskab.

2. Vedtægterne erstatter de tidligere gældende vedtægter fra selskabets stiftende generalforsamling den 5. oktober 1982 med ændring af 31. oktober 1983.